Linki

Plansza interaktywna styczeń 2020

URL:
http://www.plotkarka.eu/PI/html5/linki.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Pierwszy link

http://cds.cern.ch/record/2639699/files/Proposal_Nov-1990.pdf

Linki - hiperłącza

Wprowadzenie

Linki są konstrukcjami, tworzonymi przez elementy a, area i link, które stanowią połączenie między dwoma zasobami, z których jeden jest obecnym dokumentem. Istnieją dwa rodzaje linków w HTML:

Linki do zasobów zewnętrznych
Są to linki do zasobów, które mają zostać użyte do rozszerzenia bieżącego dokumentu, generalnie są automatycznie przetwarzane przez program użytkownika.
Hiperłącza
Są to:
- linki do innych zasobów, które są wyświetlane użytkownikowi przez program, aby użytkownik mógł przejść do tych zasobów, na przykład, aby odwiedził je w przeglądarce lub pobrał;
- linki do miejsc w dokumencie.

Atrybuty i wartości

href
Definiuje adres zasobu. Wartością jest URL zasobu.
Jeśli element strony posiada atrybut
id="nazwa_atrybutu_id"
możemy owołać się do niego
[adres_URl]#nazwa_atrybutu_id
dla plików w formacie PDF:
nazwa_pliku.pdf#page=x,
gdzie x oznacza numer strony.
target
Definiuje okno otwieranego dokumentu. Wartościami są:
_blank (nowe),
_parent (macierzyste),
_self (aktualne),
_top (główne)
nazwa (identyfikator określony w atrybucie name elementu iframe).
download
Definiuje pobieranie zasobu. Brak wartości.

Hipertekst

Linki

Typy linków (wartości atrybutu rel)
Typ Opis
alternate Wyznacza zastępcze wersje dla dokumentu, w którym łącze występuje.
author Wyznacza link do autora bieżącego dokumentu .
bookmark Odsyła do zakładki.
external Wskazuje, że odwołanie nie jest częścią tej samej lokacji.
help Odsyła do dokumentu udzielającego pomocy
icon Ikona reprezentującej bieżący dokument.
license Odsyła do zapisu o prawach autorskich dla bieżącego dokumentu.
next Odsyła do następnego dokumentu w liniowej sekwencji dokumentów.
nofollow Wskazuje, że autor bieżącego dokumentu nie popiera dokumentu powołanego.
noopener Wymaga, aby każdy kontekst przeglądania został utworzony za pomocą hiperłącza, aby z niego zrezygnować.
noreferrer Wymaga, aby przeglądarka użytkownika wysłała HTTP Referer (sic) nagłówka.
prev Odsyła do poprzedniego dokumentu w uporządkowanej serii dokumentów.
search Daje link do zasobów, które mogą być używane do przeszukiwania dokumentu.
stylesheet Odsyła do zewnętrznego arkusza stylów.
tag Daje tag (określone przez dany adres), który odnosi się do bieżącego dokumentu.

Ikona strony

Uwaga

Ikona favicon.png jest widoczna przed tytułem dokumentu.

icon

Ikona strony (favicon) - grafika wyświetlana w zakładce strony, przed tytułem (w rozmiarze 16 na 16 pikseli). Źródłem jest plik graficzny w formacie ICO, PNG, GIF lub SVG. Obecnie najpopularniejszy jest format PNG definiowany następująco:

<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png">

alternate icon

Ikony wektorowe, typu SVG mogą być nieobsługiwane przez przeglądarki. Można je definiować z ikoną alternatywną następująco:

<link rel="icon" href="favicon.svg" type="image/svg+xml"> <link rel="alternate icon" href="favicon.png" type="image/png">

stylesheet

Styl strony, witryny - link do pliku *.css zawierający definicje CSS. Najczęściej definiowany następująco:

<link rel="stylesheet" href="styl.css">

Atrybut type="text/css" jako domyślny, został pominięty.

Styl strony

Uwaga

Plik styl.css zawiera kod:
p { background: gray; }