Layer 1 Layer 1 Obiekty w HTML5

Plansza interaktywna pażdziernik 2018

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/obiekty.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Obiekty i multimedia

Steve Jobs o Adobe i Flash - konferencja D8 2010 rok

Elementy obiekt, parametr i embed
Element Atrybuty i wartości specyficzne Opis
<audio></audio> autoplay, controls, loop, mediagroup, muted, preload, src, crossorigin dźwiękHTML5
<embed> lub <embed/> src, type, width, height obiektHTML5
<object></object> data, type, typemustmatch, name, usemap, form, width, height obiekt
<param> lub <param/> name, value parametr
<video></video> autoplay, controls, height, loop, mediagroup, muted, poster, preload, src, width, crossorigin film HTML5
<source> lub <source/> src, type, media źródłoHTML5
<track> lub <track/> default, kind, label, src, srclang napisyHTML5

obiekt i parametry flash

Atrybuty

Artrybuty elementów
Atrybut Wartości Opis
autoplay autoplay autoodtwarzanieHTML5
controls controls menu odtwarzaniaHTML5
data URI dane obiektu
default default wartość domyślna
form ID nazwa formularzaHTML5
kind subtitles|captions|descriptions|chapters|metadata rodzaj ścieżki tekstowejHTML5
label text etykieta
loop loop powtarzanie HTML5
mediagroup text grupa multimediówHTML5
muted muted wyciszenie dźwięku HTML5
height Length (pixels | %) wysokość
poster URI obraz filmu HTML5
preload auto|metadata|none sposób ładowania HTML5
media typ mediów
name NMTOKEN nazwa
src URI żródło
srclang lang język ścieżki HTML5
type ContentType (MIME_type) typ obiektu
usemap URIREF nazwa mapy
value CDATA wartość parametru
width Length (pixels | %) szerokość
crossorigin anonymous|use-credentials konfigurowanie CORSHTML5
typemustmatch typemustmatch zgodność typów wartościHTML5

Obiekty multimedialne

Wartości atrybutów

Wartości atrybutów
Wartość Opis
auto ?HTML5
autoplay ?HTML5
controls ?HTML5
CDATA dane znakowe
ContentType (MIME_type) typ MIME
metadata ?HTML5
NMTOKEN  
none ?HTML5
loop  
text tekst
Length (pixels | %) liczba pikseli lub procent
anonymous ?HTML5
use-credentials ?HTML5
ID identyfikator
URI identyfikator zasobów
URIREF identyfikator odwołania
subtitles Tłumaczenie dialogów, gdy dźwięk jest dostępny ale niezrozumiały.
captions Tłumaczenie dialogów, gdy dźwięk jest niedostępny.
descriptions Opisy elementu multimedialnego, przeznaczone do syntezy audio.
chapters Tytuły służą do nawigacji. Są wyświetlane jako interaktywne listy.
metadata Ścieżki dostępne z poziomu skryptów. Nie są wyświetlane przez przeglądarkę.

Element embed

Wybrane typy MIME
Wartość Typ Opis
application/xhtml+xml xhtml strona XHTML
application/x-shockwave-flash swf plik FLA
application/pdf pdf plik PDF
image/gif gif obraz GIF
image/jpeg jpg obraz JPEG
image/png png obraz PNG
image/svg+xml svg grafika SVG
text/css css style CSS
text/html htm, html strona HTML
text/javascript js skrypt JS
text/plain txt tekst TXT
text/xml xml dane XML

Uwagi

 1. W przykładzie 4 zastosowano krócenie linku do filmu:
  googledrive.com/host/0B9vkS0OxMRkRV2o2aC1kd3hHWGc/demo.ogv
 2. [Flash]
  Korzystanie ze znaczników object i embed; Parametry i atrybuty, Adobe Systems Incorporated,
  URL: http://help.adobe.com/flash/9.0_pl/UsingFlash/help.html?content=WSd60f23110762d6b883b18f10cb1fe1af6-7ba8.html
  [MIME]
  Media Types, IANA 2014-10-23,
  URL: http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
  [WebVTT]
  The Web Video Text Tracks Format, Draft Community Group Report 26 October 2014,
  URL: http://dev.w3.org/html5/webvtt/

Dźwięk i film