Elementy i atrybuty

Plansza interaktywna, wrzesień 2019

URL:
https://www.plotkarka.eu/Pi/html5/semantics.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Element główny

Element html
Element Atrybuty Opis
<html></html> Globals, manifest element główny

Element html

Atrybuty

Atrybuty specyficzne
Atrybut Wartości Opis
manifest URL manifest HTML5 HTML5.1 HTML5.2

Uwagi

Zalecanym atrybutem elementu html jest atrybut lang, który jest elementem zbioru atrybutów globalnych Globals.

Atrybut manifest nie jest wykorzystywany.

Strona w standardzie HTML5

Konwencje składniowe

Definiowanie elementów HTML5

Kategorie
Lista kategorii, do których należy element. Są one używane podczas definiowania modeli zawartości dla każdego elementu.
Kontekst, w którym element może być używany
Nienormatywny opis miejsca, w którym można zastosować element. Informacje te są zbędne w modelach zawartości elementów, które pozwalają na to jako dziecko, i są dostarczane jedynie dla wygody.
Model zawartości
Normatywny opis treści, które należy uwzględnić - dzieci i potomkowie elementu.
Właściwości tagu w text/html
Nienormatywny opis tego, czy w składni text/html znaczniki początkowe i końcowe można pominąć. Informacje te są zbędne w stosunku do wymagań normatywnych podanych w sekcji tagów opcjonalnych i podano je w definicjach elementów wyłącznie dla wygody.
Atrybuty treści
Normatywna lista atrybutów, które mogą być określone w elemencie, wraz z nienormatywnymi opisami tych atrybutów.
Dozwolone wartości atrybutu role ARIA
Nienormatywna lista wartości atrybutów roli ARIA, które mogą być określone w elemencie. Każda wartość jest powiązana z opisem nienormatywnym.
Stan ARIA i właściwości atrybutów
Łącza do globalnej listy atrybutów aria-* oraz tabeli dozwolonych ról, stanów i właściwości zgodnie z opisem w sekcji atrybutów stanu i właściwości.
Interfejs DOM
Normatywna definicja interfejsu DOM, który takie elementy muszą implementować.

Atrybut globalny style

Skróty

ARIA (ang. Accessible Rich Internet Applications)
jest zbiorem atrybutów, które umożliwiają rozwój aplikacji webowych w taki sposób, iż są one przyjaźniejsze ludziom z niepełnosprawnościami.
DOM (ang. Document Object Model)
obiektowy model dokumentu.

Nowe atrybuty


[↑]