Formularze Formularze w HTML5

Plansza interaktywna styczeń 2016

URL:
http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/formularze.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Elementy formularza

Elementy formularzy
Element Atrybuty i wartości specyficzne Opis
<form></form> accept-charset, action, autocomplete, enctype, method, name, novalidate, target formularz
<fieldset></fieldset> disabled, form, name grupa elementów
<legend></legend>   legenda
<label></label> form, for etykieta
<input> lub <input/> * pola formularza
<button></button> autofocus, disabled, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, menu, name, type, value przycisk
<select></select> autofocus, disabled, form, multiple, name, required, size lista rozwijalna
<datalist> </datalist> lista danychHTML5
<optgroup></optgroup> label, disabled grupa opcji
<option></option> disabled, label, selected, value opcja
<textarea></textarea> autocomplete, autofocus, cols, dirname, disabled, form, inputmode, maxlength, minlength, name, placeholder, readonly, required, rows, wrap pole tekstowe
<keygen> lub <keygen/> autofocus, challenge, disabled, form, keytype, name kluczHTML5
<output></output> for, form, name typ wyjściowyHTML5
<progress></progress> value, max pasek postępuHTML5
<meter></meter> value, min, max, low, high, optimum wartośćHTML5

*) Definicja elementu input w Planszy interaktywnej pod adresem: http://www.plotkarka.eu/Pi/html5/formularze2.html

Formularze

Uwaga

Ze względu na ograniczenia pole Pytanie nie jest typu textarea.

Atrybuty

Atrybuty i wartości (1z2)
Atrybut Wartość Opis
accept ContentTypes akceptowany typ MIME
accept-charset Charsets akceptowany zestawu znaków
action URI adres strony przetwarzania
alt Text tekst alternatywny
autocomplete on|off automatyczne uzupełnianie pól formularzyHTML5
autofocus autofocus element domyślnie aktywnyHTML5
challenge text? losowy łańcuch elementu keygenHTML5
checked checked zaznaczenie pola
cols Number liczbę kolumn, szerokość
dirname   kierunek tekstu
disabled disabled nieaktywny
enctype ContentType sposób kodowania
for IDREF wskazanie etykiety
form   wiązanie kontrolki z elementemHTML5
formaction URL program przetwarzający daneHTML5
formenctype ? kodowanie danychHTML5
formmethod ? metoda wysyłania danychHTML5
formnovalidate formnovalidate wyłącza sprawdzanie danych formularzaHTML5
formtarget _blank | _self | _parent| _top| fn określa okno odpowiedźHTML5
height Length (pixels | %) wysokośćHTML5
high Number? dolny limit wysokiej wartości zakresuHTML5
inputmode ? rodzaj oczekiwanej zawartości polaHTML5
keytype ? rodzaj klucza w elemencieHTML5
label Text etykieta grupy

Elementy formularzy

Atrybuty i wartości (2z2)
Atrybut Wartość Opis
list identyfikator? określa element z listą sugerowanych opcjiHTML5
low Number? górny limit niskiej wartości zakresu elementuHTML5
max Number? maksymalna wartości liczby lub datyHTML5
maxlength Number maksymalna długość
menu ? ?HTML5
min Number? minimalna wartości liczby lub datyHTML5
minlength Number? minimalna długośćHTML5
method get|post sposób przekazywania parametrów
multiple multiple wielokrotny wybór
name NMTOKEN nazwa
novalidate novalidate formularz nie zostanie sprawdzonyHTML5
pattern notacja ECMA262 wyrażenie regularneHTML5
placeholder text? podpowiedźHTML5
readonly readonly tylko do odczytu
required required elementy obowiązkoweHTML5
optimum Number* optymalna wartość elementuHTML5
rows Number liczba kolumn, wysokość
selected selected wybrany
size Number wielkość
src URI adres zasobuHTML5
step any | Number? skok wartościHTML5
target _blank | _self | _parent| _top| fn okno otwieranego dokumentu
width Length (pixels | %) szerokośćHTML5
wrap soft | hard traktowane zawinięcia wierszyHTML5
value CDATA wartość

Walidacja

Wartości atrybutów

Wartości atrybutów
Wartość Opis
any dowolny skok
CDATA dane znakowe
ContentType typ zależny od kontekstu
Charsets lista kodowań
IDREF identyfikator
NMTOKEN tekst
Text tekst
URI identyfikator zasobów
off wyłączony
on włączony
Number liczba
Length liczba w px lub %
hard bez zawinięć wierszy
soft dodawane znaki nowego wiersza
_blankokno nowe
_parentokno: macierzyste
_selfokno aktualne
_topokno główne
** **

Nowe elementy formularzy